۲۸ کشته در حمله مسلحانه به قبطی ها در «المنیا»مصر

۲۸ کشته در حمله مسلحانه به قبطی ها در «المنیا»مصر

۲۸ کشته در حمله مسلحانه به قبطی ها در «المنیا»مصر