“نامه محرمانه” انتقال آب خیانت به مردم خوزستان و چهارمحال بختیاری است

“نامه محرمانه” انتقال آب خیانت به مردم خوزستان و چهارمحال بختیاری است
نمایندگان استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری در نامه‌ای خواستار لغو مصوبه‌ هیئت دولت شدند.

“نامه محرمانه” انتقال آب خیانت به مردم خوزستان و چهارمحال بختیاری است