شرایط کشور “سخت” است/برنامه ششم توسعه و بودجه 96 برا‌ساس اقتصاد مقاومتی نوشته‌ شد

شرایط کشور “سخت” است/برنامه ششم توسعه و بودجه 96 برا‌ساس اقتصاد مقاومتی نوشته‌ شد
وزیر کشور با بیان اینکه دولت با تشکیل قرارگاه اقتصاد مقاومتی خود را موظف به عملی‌سازی اهداف این طرح می‌داند، گفت: برنامه ششم توسعه و بودجه 96 براساس اقتصاد مقاومتی نوشته‌ شده است.

شرایط کشور “سخت” است/برنامه ششم توسعه و بودجه 96 برا‌ساس اقتصاد مقاومتی نوشته‌ شد