“داعشی‌های اقتصادی” مسبب ایجاد تحریم‌های داخلی/ در برجام تعهدی برای “لغو” تحریم‌های آمریکا وجود ندارد

“داعشی‌های اقتصادی” مسبب ایجاد تحریم‌های داخلی/ در برجام تعهدی برای “لغو” تحریم‌های آمریکا وجود ندارد
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) گفت: تحریم‌های داخلی توسط داعشی‌های اقتصادی که در داخل کشور هستند رخ می‌دهد و بخش عظیمی از آن‌ها در تولید قرار دارند.

“داعشی‌های اقتصادی” مسبب ایجاد تحریم‌های داخلی/ در برجام تعهدی برای “لغو” تحریم‌های آمریکا وجود ندارد