رونمایی از “اسناد محرمانه تاریخی” وزارت امور خارجه

رونمایی از “اسناد محرمانه تاریخی” وزارت امور خارجه
مراسم رونمایی از اسناد محرمانه تاریخی وزارت امور خارجه در دوره قاجار و پهلوی اول روز سه‌شنبه در مرکز آموزش و پژوهش وزارت امور خارجه برگزار می‌شود.

رونمایی از “اسناد محرمانه تاریخی” وزارت امور خارجه

نصب بیتالک