شعار “الموت لآمریکا” در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی طنین انداز شد

شعار “الموت لآمریکا” در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی طنین انداز شد
برخی راهپیمایان در مسیر راهپیمایی پوسترهای دارند که در آن به زبان های عربی و انگلیسی شعار مرگ بر آمریکا نوشته شده است.

شعار “الموت لآمریکا” در مسیر راهپیمایی اربعین حسینی طنین انداز شد