ارائه لیست نیروهای انقلاب برای انتخابات شوراها با نام “خدمت”

ارائه لیست نیروهای انقلاب برای انتخابات شوراها با نام “خدمت”
مهدی چمران از ارائه لیست نیروهای انقلابی برای انتخابات شوراها با نام “خدمت” خبر داد و گفت که البته زمان ارائه لیست بستگی به نظرسنجی‌ها دارد.

ارائه لیست نیروهای انقلاب برای انتخابات شوراها با نام “خدمت”