هدایت برنامه نفوذ در ایران توسط “یک گروه صهیونیست”

هدایت برنامه نفوذ در ایران توسط “یک گروه صهیونیست”
فرمانده دانشگاه جامع امام حسین (ع)، گفت: یکی از نقش‌آفرینان حوزه نفوذ، یک گروه صهیونیست است که در جریان نفوذ مشغول برنامه‌ریزی و هدایت است.

هدایت برنامه نفوذ در ایران توسط “یک گروه صهیونیست”