192 روز از تحصن در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم گذشت + عکس

192 روز از تحصن در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم گذشت + عکس
با وجود محاصره شدید منطقه الدراز از سوی نظامیان رژیم آل خلیفه و تشدید تدابیر امنیتی در این منطقه، شهروندان بحرینی همچنان بر دفاع از رهبر خود اصرار دارند.

192 روز از تحصن در اطراف منزل آیت‌الله عیسی قاسم گذشت + عکس