3 میلیون و 223 هزار زائر از مبادی مختلف وارد مشهد شدند

3 میلیون و 223 هزار زائر از مبادی مختلف وارد مشهد شدند
معاون استاندار خراسان رضوی گفت: 298 هزار و 181 نفر زائر پیاده در قالب 2060 کاروان وارد مشهد مقدس شدند و نسبت به سال گذشته تعداد زائران پیاده که به مشهد ورود کردند 13 درصد افزایش یافت.

3 میلیون و 223 هزار زائر از مبادی مختلف وارد مشهد شدند