358 کیلو تریاک در ورودی اهواز کشف شد

358 کیلو تریاک در ورودی اهواز کشف شد
جانشین فرماندهی انتظامی خوزستان گفت: بیش از 358 کیلو تریاک از یک تریلر کشنده در ورودی اهواز کشف شد.

358 کیلو تریاک در ورودی اهواز کشف شد