4 سال پُر از وعده در 2 دقیقه + فیلم

4 سال پُر از وعده در 2 دقیقه + فیلم
وعده های پی درپی حسن روحانی در 4 سال گذشته برای ایجاد رونق اقتصادی را در این فیلم کوتاه ببینید.

4 سال پُر از وعده در 2 دقیقه + فیلم