5 نامزد جبهه مردمی روز 17 فروردین مشخص و اعلام می‌شود

5 نامزد جبهه مردمی روز 17 فروردین مشخص و اعلام می‌شود
جزئیات برگزاری دومین مجمع ملی جبهه مردمی نیروهای انقلاب اعلام شد. 5 نامزد جبهه مردمی روز 17 فروردین مشخص و اعلام می شود.

5 نامزد جبهه مردمی روز 17 فروردین مشخص و اعلام می‌شود