“انقلابی‌گری” گره‌گشای مسائل کشور در سطح ملی و بین‌المللی

“انقلابی‌گری” گره‌گشای مسائل کشور در سطح ملی و بین‌المللی
اعضای شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی استان تهران تاکید کردند: “انقلابی‌گری” گره‌گشای مسائل کشور در سطح ملی و بین‌المللی است.

“انقلابی‌گری” گره‌گشای مسائل کشور در سطح ملی و بین‌المللی