آقای روحانی؛ با فساد نزدیکانت برخورد نمی کنید!

آقای روحانی؛ با فساد نزدیکانت برخورد نمی کنید!
اولین کسی که باید حساس باشد رئیس دولت است. اینکه اعلام می‌شود آقای روحانی نزدیک‌ترین فرد شما دارد فساد می‌کند، نه تنها بر خورد نمی‌کنید مقاومت می‌کنید.

آقای روحانی؛ با فساد نزدیکانت برخورد نمی کنید!