آنکارا به سیاست مذاکره و اشغال ادامه می دهد

آنکارا به سیاست مذاکره و اشغال ادامه می دهد

آنکارا به سیاست مذاکره و اشغال ادامه می دهد