آیا رئیس قوه قضاییه نباید در مسائل سیاسی حرف بزند؟

آیا رئیس قوه قضاییه نباید در مسائل سیاسی حرف بزند؟
اگر رئیس قوه‌قضاییه در جایگاه یک سیاستمدار نباشد و روزی دولت بخواهد در تعقیب مصلحت قابل اعتنایی یک تبعه خارجی بازداشتی را به سرعت به کشورش بازگرداند،آیا قاضی‌القضاتی که سرش فقط در کتاب قانون و فقه باشد و عالم به زمان نباشد، با دولت همراهی می‌کند؟

آیا رئیس قوه قضاییه نباید در مسائل سیاسی حرف بزند؟