آیت‌الله پهلوانی آشنای به « راه» بود/ اولیای خاص در پی شهرت نیستند

آیت‌الله پهلوانی آشنای به « راه» بود/ اولیای خاص در پی شهرت نیستند
آیت‌الله صدیقی با اشاره به این که مرحوم آیت‌الله پهلوانی آشنای به راه بود، گفت: اولیای خاص خدا بنایی برای معرفی و مشهور کردن خود ندارند.

آیت‌الله پهلوانی آشنای به « راه» بود/ اولیای خاص در پی شهرت نیستند