ابایی از پاسخگویی نداریم/بعضی‌ها به تبعات حرف‌هایشان توجه ندارند

ابایی از پاسخگویی نداریم/بعضی‌ها به تبعات حرف‌هایشان توجه ندارند
دادستان کل کشور گفت: حساب‌های قوه‌قضاییه وجوه دولتی نیست که دولت بتواند حساب‌کشی کند اما قوه‌قضاییه قطعا می‌تواند به افکار عمومی، رهبر معظم انقلاب و هرجایی که لازم باشد پاسخ دهد. قوه‌قضاییه از پاسخگویی هیچ ابایی ندارد.

ابایی از پاسخگویی نداریم/بعضی‌ها به تبعات حرف‌هایشان توجه ندارند