احزاب نوکر مسئولین نیستند/وزرا به خانه احزاب گزارش کار ارائه دهند

احزاب نوکر مسئولین نیستند/وزرا به خانه احزاب گزارش کار ارائه دهند

احزاب نوکر مسئولین نیستند/وزرا به خانه احزاب گزارش کار ارائه دهند

دانلود بیتالک