اختصاص ۲هزار و ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای خسارات حوادث غیرمترقبه

اختصاص ۲هزار و ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای خسارات حوادث غیرمترقبه

اختصاص ۲هزار و ۱۲۰میلیارد ریال اعتبار برای خسارات حوادث غیرمترقبه