ارتش سوریه مناطق اشغالی شرق دمشق را آزاد کرد

ارتش سوریه مناطق اشغالی شرق دمشق را آزاد کرد

ارتش سوریه مناطق اشغالی شرق دمشق را آزاد کرد