ارتش سوریه کنترل کامل خود بر «حلب» را اعلام کرد

ارتش سوریه کنترل کامل خود بر «حلب» را اعلام کرد

ارتش سوریه کنترل کامل خود بر «حلب» را اعلام کرد