ارسال آنلاین پیامک تخلفات ترافیکی به رانندگان

ارسال آنلاین پیامک تخلفات ترافیکی به رانندگان
رییس پلیس راهور تهران بزرگ از ارسال آنلاین پیامک تخلفات ترافیکی به رانندگان از اسفندماه امسال خبر داد.

ارسال آنلاین پیامک تخلفات ترافیکی به رانندگان