اروپای خونین، از کامیون مرگ نیس تا بابانوئل قاتل در ترکیه

اروپای خونین، از کامیون مرگ نیس تا بابانوئل قاتل در ترکیه
می‌توان گفت اروپا در سال 2016 یکی از خون بارترین سال‌های دوران شکل گیری خود را سپری کرد و آماج حملات تروریستی در شهرهای مهم این اتحادیه جو ترس و ناآرامی روزافزونی را بر قاره سبز حکمفرما کرد.

اروپای خونین، از کامیون مرگ نیس تا بابانوئل قاتل در ترکیه