از همکاری منطقه ای برای ایجاد امنیت و توسعه استقبال می‌کنیم

از همکاری منطقه ای برای ایجاد امنیت و توسعه استقبال می‌کنیم

از همکاری منطقه ای برای ایجاد امنیت و توسعه استقبال می‌کنیم