استعفای مسجدجامعی برای پذیرش مسئولیت کتابخانه ملی

استعفای مسجدجامعی برای پذیرش مسئولیت کتابخانه ملی
احمد مسجد جامعی استعفانامه خود از عضویت شورای اسلامی شهر تهران را برای پذیرش ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی نوشت.

استعفای مسجدجامعی برای پذیرش مسئولیت کتابخانه ملی