استقبال «موگرینی» از برگزاری دور جدید مذاکرات سوریه در ژنو

استقبال «موگرینی» از برگزاری دور جدید مذاکرات سوریه در ژنو

استقبال «موگرینی» از برگزاری دور جدید مذاکرات سوریه در ژنو