اسرائیل در کشتار مسلمانان روهینگا نقش زیادی دارد

اسرائیل در کشتار مسلمانان روهینگا نقش زیادی دارد
یک گزارش اسرائیلی، ارتباط گسترده این رژیم با جنایت ارتش میانمار در کشتار اقلیت مسلمان روهینگا در این کشور را برملا کرد.

اسرائیل در کشتار مسلمانان روهینگا نقش زیادی دارد