اعلام آمار جرم و جنایت علیه زنان ترکیه در سال 2016

اعلام آمار جرم و جنایت علیه زنان ترکیه در سال 2016
انجمن «جنایت علیه زنان را متوقف خواهیم کرد» در ترکیه در گزارش سالیانه خود برای سال 2016 از افزایش جنایت علیه زنان نسبت به سال پیش خبر داد.

اعلام آمار جرم و جنایت علیه زنان ترکیه در سال 2016