افتتاح هم نشد قطاری می‌آوریم مردم ببینند/ بدهکار که نیستیم!

افتتاح هم نشد قطاری می‌آوریم مردم ببینند/ بدهکار که نیستیم!

افتتاح هم نشد قطاری می‌آوریم مردم ببینند/ بدهکار که نیستیم!