افزایش بی‌سابقه نرخ مرغ/قیمت به ۸۴۰۰ تومان رسید

افزایش بی‌سابقه نرخ مرغ/قیمت به ۸۴۰۰ تومان رسید

افزایش بی‌سابقه نرخ مرغ/قیمت به ۸۴۰۰ تومان رسید