المانیتور: عربستان درحال شکست مقابل نفوذ ایران در منطقه است

المانیتور: عربستان درحال شکست مقابل نفوذ ایران در منطقه است
طی سال‌های اخیر عربستان رقابت برای افزایش نفوذ در منطقه را به ایران باخته است.

المانیتور: عربستان درحال شکست مقابل نفوذ ایران در منطقه است

دانلود مستقیم تانگو جدید