امضای ۲ تفاهم نفتی بین ایران و عراق/ شرط آغاز صادرات گاز به عراق

امضای ۲ تفاهم نفتی بین ایران و عراق/ شرط آغاز صادرات گاز به عراق

امضای ۲ تفاهم نفتی بین ایران و عراق/ شرط آغاز صادرات گاز به عراق