انجام ممیزی سراسری پتروشیمی با مشارکت شرکت های خارجی

انجام ممیزی سراسری پتروشیمی با مشارکت شرکت های خارجی
مدیر HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه “پشت هم اتفاق افتادن حوادث پتروشیمی کاملا اتفاقی بود”، گفت: انجام ممیزی سراسری پتروشیمی با مشارکت شرکت های خارجی در برنامه قرار گرفته است.

انجام ممیزی سراسری پتروشیمی با مشارکت شرکت های خارجی

کانال تلگرام اکسین چنل