انسان در محاصره نادانی هاست/ تفاوت واقعیت و امر واقعی

انسان در محاصره نادانی هاست/ تفاوت واقعیت و امر واقعی

انسان در محاصره نادانی هاست/ تفاوت واقعیت و امر واقعی