ایرانیها، یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون دقیقه مکالمه بین المللی داشتند

ایرانیها، یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون دقیقه مکالمه بین المللی داشتند

ایرانیها، یک میلیارد و ۲۸۳ میلیون دقیقه مکالمه بین المللی داشتند