ایران مفاد قطعنامه تأیید کننده برجام را نقض نکرده است

ایران مفاد قطعنامه تأیید کننده برجام را نقض نکرده است

ایران مفاد قطعنامه تأیید کننده برجام را نقض نکرده است