اینترنت ایرانسل در تهران با قطعی مواجه شد

اینترنت ایرانسل در تهران با قطعی مواجه شد
شبکه دیتای اپراتور دوم ارتباطی در تهران با قطعی مواجه شد.

اینترنت ایرانسل در تهران با قطعی مواجه شد