بازیگران بزرگ نفتی نمی‌توانند از ایران چشم بپوشند

بازیگران بزرگ نفتی نمی‌توانند از ایران چشم بپوشند
یک کارشناس انرژی با اشاره به اشتیاق شرکت های خارجی برای ورود به بخش نفت و گاز ایران گفت: همه بازیگران بزرگ در حال پرسه زدن در اطراف ایران هستند و پروژه های نفتی ایران آنقدر پرسود هستند که نمی توان از آنها چشم پوشید.

بازیگران بزرگ نفتی نمی‌توانند از ایران چشم بپوشند

دانلود رایگان اینستاگرام