بالگردهای نظامی آل‌خلیفه در آسمان «الدراز» به پرواز درآمدند

بالگردهای نظامی آل‌خلیفه در آسمان «الدراز» به پرواز درآمدند

بالگردهای نظامی آل‌خلیفه در آسمان «الدراز» به پرواز درآمدند