باید قطر را ۵ بر صفر می بردیم/ «فوساتی» رفتار بی‌شرمانه‌ای داشت

باید قطر را ۵ بر صفر می بردیم/ «فوساتی» رفتار بی‌شرمانه‌ای داشت

باید قطر را ۵ بر صفر می بردیم/ «فوساتی» رفتار بی‌شرمانه‌ای داشت