با همت مردم انتخابات را از روحانی می گیریم

با همت مردم انتخابات را از روحانی می گیریم

با همت مردم انتخابات را از روحانی می گیریم