برای رسیدن به ارزش والای انسانی راهی جزعقلانیت و معرفت وجود ندارد

برای رسیدن به ارزش والای انسانی راهی جزعقلانیت و معرفت وجود ندارد

برای رسیدن به ارزش والای انسانی راهی جزعقلانیت و معرفت وجود ندارد