برجام نه پیروزی کامل ونه شکست صددرصد بود/اقتصاد بایدمردم محور شود

برجام نه پیروزی کامل ونه شکست صددرصد بود/اقتصاد بایدمردم محور شود

برجام نه پیروزی کامل ونه شکست صددرصد بود/اقتصاد بایدمردم محور شود