برخی حمایت‌های دولت از اهل فرهنگ پوپولیستی بود/ نویسنده «چه‌گوارا» نیست

برخی حمایت‌های دولت از اهل فرهنگ پوپولیستی بود/ نویسنده «چه‌گوارا» نیست
صادق کرمیار نویسنده «رمان حریم» با اشاره به وضعیت ادبیات در سال‌های اخیر می‌گوید:‌ نویسندگان ایرانی که «چه‌گوارا»‌ نیستند در برابر هر مشکلی مقاومت کنند،‌ آنها در برابر ناملایمات گوشه‌گیر و کم‌کار می‌شوند.

برخی حمایت‌های دولت از اهل فرهنگ پوپولیستی بود/ نویسنده «چه‌گوارا» نیست