برقراری ۳۵میلیون دقیقه تماس/اختلال مربوط به زیرساختهای عراق است

برقراری ۳۵میلیون دقیقه تماس/اختلال مربوط به زیرساختهای عراق است

برقراری ۳۵میلیون دقیقه تماس/اختلال مربوط به زیرساختهای عراق است