بزرگراه آزادگان درصدر فرونشست‎ها/ عمق ۳۶سانتی‌متری فرونشست

بزرگراه آزادگان درصدر فرونشست‎ها/ عمق ۳۶سانتی‌متری فرونشست

بزرگراه آزادگان درصدر فرونشست‎ها/ عمق ۳۶سانتی‌متری فرونشست