به ازای هر ۵۵۰هزار جابجایی یک حادثه داریم/درحائل مانع خودکشی نیست

به ازای هر ۵۵۰هزار جابجایی یک حادثه داریم/درحائل مانع خودکشی نیست

به ازای هر ۵۵۰هزار جابجایی یک حادثه داریم/درحائل مانع خودکشی نیست

خبرگزاری ایران