بوگدانوف: اعراب باید برای غیبت سوریه در اتحادیه عرب پاسخگو باشند

بوگدانوف: اعراب باید برای غیبت سوریه در اتحادیه عرب پاسخگو باشند

بوگدانوف: اعراب باید برای غیبت سوریه در اتحادیه عرب پاسخگو باشند